می نویسم دوستت دارم و سه نقطه...
و این یعنی اینکه این نوشته
تا همیشه امتداد خواهد داشت ...

Image result for ‫عکس های عاشقانه‬‎