گاهی دلم برایت تنگ می شود ...

و این را خوب میدانم که دیگر نیستی ! به اجبار آرام میگیرم ...

 چه اجــبار تلـــخی !سهــم من از دنیــــــــــــا نداشتن استــــــــــــ ...

تنهـــــا قدم زدن در پیاده رو هــــــای پاییز و فکـــــــر کردن به کســـــی که هیــــچ وقتـــ نبود...!!!