دیگر چیزی به تاریخ انقضای آرزوهای این سال هم نمانده ...

مرا ببخش ای دوست...

اگر ناخواسته دلت را شکستم...

اگر در ازدحام صدای شهر، نشنیدم  صدایت را ...

اگر همراه روزهای غمگینت نبودم ...

مرا ببخش...

اگر نتوانستم آنگونه باشم که میخواستی...

اگر خستگی هایم کلامی شد که قلبت رنجید...

مرا ببخش...

اگر نبودم آن زمان که می باید حضور می داشتم...

مرا ببخش ای دوست

برای تمام ندیدن هایم، نبودن هایم ، بدی هایم...