می سرایم «تو» و چشمان «نو» را

نه سپیدی

نه غزل

توئی ان شعر دل انگیز بلند

که پر از مثوی بارانی...

منم آن شاعر بیدل

که فقط

برق چشمان تو را می بیند

سبک من عاشقی و

قافیه ام دلتنگی ست...

منم ان مست و پریشان نگاهت

که دلم ...

تو و احساس تو را می خواهد...