زندگی جیره مختصری است  مثل یک فنجان چای؛

و کنارش «عشق» است مثل یه حبه قند؛

زندگی را با عشق نوش جان باید کرد...