غصه هایت را با قاف بنویس که باورشان نکنی

آن گاه فقط قصه است و بس ...