الهی اونقدر بخندی که صدای خنده هات بشه زیباترین موسیقی دنیا.

الهی از شادی اونقدر پر بشی که سرریزش همه مردم دنیارو سیراب کنه.

الهی روزیت اونقدر زیاد بشه که امیدی باشی برای رساندن روزی خیلی یا.

الهی اونقد غرق خوشبختی بشی که تا عمق بی انتهای رضایت برسی.

الهی که همیشه تنت سالم باشه و عاقبت بخیر بشی.

الهی که همیشه بهترین حال ممکن رو داشته باشی.

الهی که خدا همیشه هواتو داشته باشه.

الهی آمین