دنیا چیزی جز پژواک نیست...

این قانون کائنات است...

انعکاس چیزی باش که میخواهی در دیگران ببینی...

اگر عشق میخواهی، عشق بورز...

اگر صداقت میخواهی، راستگو باش...

اگر احترام میخواهی، احترام بگذار ...

یادمان باشد زندگی انعکاس رفتار ماست...

انعکاس من بر من...

پس یادمان باشد بهترین باشیم تا بهترین دریافت کنیم...

می گویند برای کلبه کوچک همسایه ات چراغی آرزو کن، قطعا حوالی خانه تو نیز روشن خواهد شد...

Image result for ‫قانون کائنات‬‎