رنج نباید تو را غمگین کند، این همان جایی است که اغلب مردم اشتباه می کنند...

رنج قرار است تو را هشیارتر کند، چون انسان ها زمانی هشیارتر می شوند که زخمی شوند...

رنجت را تنها تحمل نکن، رنجت را درک کن، این فرصتی است برای بیداری...

وقتی آگاه شوی بیچارگی ات تمام می شود...

Image result for ‫تنهایی‬‎