چترها را باید بست

زیر باران باید رفت

فکر را خاطره را زیر باران باید برد

عشق را زیر باران باید جست

زیر باران باید چیز نوشت حرف زد

نیلوفر کاشت

زندگی تر شدن پی در پی

زندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون است

رختها را بکنیم

آب در یک قدمی است...سهراب

Image result for ‫سهراب سپهری‬‎